Brugerbetingelser

Senest opdateret Maj 2018

Brugerbetingelser - Danmark

Følgende brugerbetingelser for brug af Platformen (herefter "Betingelser") accepteres ved på Rogers hjemmeside at trykke på knappen "Jeg har læst og accepterer Brugerbetingelser", og gælder mellem Roger.ai ApS, CVR-nummer 37231525, (herefter "Roger") og brugeren/Brugeren (herefter "Brugeren"). Roger.ai ApS er ejet af moderselskabet Roger.ai, Inc., registreret i Delaware i USA.

Roger kan både bruges af virksomheder (Virksomheder), bogholdere og revisionsvirksomheder (Partnere) og deres kunder (Kunder), og disse brugerbetingelser gælder for alle brugertyper.

Eksterne bogholdere, Revisionsvirksomheder, Digitaliseringskonsulenter og lignende kan herudover acceptere disse Betingelser på Brugerens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Brugeren forudgående er blevet behørigt informeret om Betingelserne.

Produktet

Roger tilbyder et online system til regningsbetaling, kreditorstyring og håndtering af kvitteringer. Brugere kan bruge Roger til at uploade bilag via deres smartphone eller email inbox samt via RogerAddress. Brugere kan tilføje både regninger, kvitteringer og kreditnotaer til Roger. Når bilaget uploades til Roger aflæses data som betalingsdato, betalingsinformationer, kreditor, beløb, m.m. af Roger, og herefter findes den aflæste data i Roger. Hvis det pågældende bilag er en regning, bliver bilaget enten automatisk betalt på forfaldsdagen, eller når Brugeren selv vælger at betale regningen via Platformen.

Roger tilbyder brugere 4 moduler, der kan vælges fra eller til i applikationen. De 4 moduler er scanning, godkendelsesflow, betalingsmodul og integration til økonomisystemer.

Abonnement og betaling

For virksomheder, som registrerer sig direkte via Roger, og ikke gennem en tredjepart som en bogholder eller en revisor, koster det et månedligt abonnement at bruge Roger. Brugeren vælger, hvilken type abonnement der ønskes, og betaler det månedlige abonnement via betalingskort. Alle funktioner er inkluderet i abonnementet, og der skal således som udgangspunkt ikke betales for andet (for eksempel andre funktioner) end selve abonnementet. Dog, hvis der foretages betalinger gennem Roger med betalingskort, må der forventes gebyrer pålagt af betalingsindløseren. Dette gebyr vil blive oplyst i forbindelse med enhver betaling foretaget med betalingskort (med undtagelse af betaling af abonnementer). Desuden kan der i tilfælde af opkobling af bankkonto som betalingsmetode i Roger pålægges gebyr(er) fra den pågældende banks side alt efter, i hvilken bank kontoen er. Roger udsteder ikke selv nogen gebyrer for opkobling af bankkonto, og eventuelle gebyrer vil blive oplyst enten af Roger eller den pågældende bank ved anmodning om opkobling af bankkonto til Roger.

Benyttes Roger af en Partner på vegne af en Kunde, kan denne vælge om betalingen skal foretages af Kunden, eller af Partner selv. Betalingen sker ikke via abonnement, men der beregnes hver måned et forbrug baseret på antal bilag tilføjet til Roger og på, hvilke moduler, der er tilvalgt for kunden eller kunderne og aktiveret under behandling af det enkelte bilag.

Øvrige betingelser og gældende priser for Roger Partnere kan forefindes i den individuelle partnerkontrakt.

Demopakke

Virksomheder, der ønsker en demoversion af Roger (forskellig fra prøveabonnement), kan efterspørge et brugernavn og password fra Roger, og dermed få gratis adgang til at teste alle features i Roger i en ubestemt periode. Brugeren erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at bruge Applikationen undtagen som software as a service.

Fortsættelse af abonnementet efter prøveperiodens udløb kræver, at Brugeren køber et af de tilbudte abonnementer.

Ved prøveabonnementets start får Brugeren et unikt brugernavn og password til brug for adgang til Applikationen i prøveperioden. Adgangen til at anvende Applikationen i prøveperioden gælder udelukkende for Brugeren, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Brugeren eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Brugeren.

Brugeren må ikke videregive brugernavn og password til tredjemand eller på anden måde tillade andre end Brugeren at bruge Applikationen, uden at vedkommende har en direkte aftale med Roger herom, og er selv ansvarlig for enhver disposition over Brugerens konti eller brugerprofil hos Roger, hvad enten sådan brug er sket uretmæssig, af Brugerens medarbejdere eller af tredjeparter, som har fået adgang til Brugerens brugernavn og password.

Brugeren er ikke berettiget til at overdrage prøveabonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at Applikationen i prøveperioden ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Roger's navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Brug af Brugerens økonomisystem i prøveperioden

Prøveabonnementet giver Brugeren mulighed for at teste Roger med et økonomisystem i perioden.

Transaktioner udført via Applikationen under prøveabonnementet udføres i et lukket kredsløb med det formål at demonstrere Applikationen og dens funktionalitet og påvirker ikke Brugerens faktiske bogføring eller dennes økonomisystem i øvrigt. Brugeren skal derfor sideløbende fortsætte sine normale faktura- og betalingsadministrationsprocedurer i prøveperioden, idet Roger ikke tager ansvar for Brugerens håndtering af faktiske transaktioner.

Brug af demo-data i prøveperioden

Roger tilbyder Brugeren muligheden for i prøveperioden at bruge en nødvendig mængde af Brugerens egne data for at afprøve Applikationen og dens funktionalitet. Hvis Brugeren ikke ønsker at anvende egne data, stiller Roger sådanne testdata til rådighed, som er nødvendige for Brugerens afprøvning af Applikationen og dens funktionalitet.

Senest 60 dage efter prøveabonnementets ophør sletter Roger alle Brugerens demodata, medmindre Brugeren i mellemtiden har besluttet at købe en af Roger's abonnementsløsninger, og Roger har ingen forpligtelser til at opbevare demodata efter dette tidspunkt.

Demodata kan dog af Roger opbevares og bruges i statistisk øjemed uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer. Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand, men der vil på intet tidspunkt være tale om, at information om Brugeren eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab på en måde, således at Brugeren kan identificeres.

Driftsstabilitet

Roger tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser i prøveperioden forårsaget af faktorer uden for Roger's kontrol.

Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, problemer med telekommunikationsforbindelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Roger fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser i prøveperioden tilstræber Roger i at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Ændringer

Roger er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Roger er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel.

Immaterielle rettigheder

Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Brugerens demodata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Roger moderselskab Roger.ai, Inc. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Roger.ai, Inc., medmindre andet skriftligt er aftalt.

Brugeren skal give Roger meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Roger's immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Brugeren får kendskab til. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Brugeren.

I forhold til materiale, der uploades af Brugeren og alle Brugerens demodata, giver Brugeren Roger, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at Roger forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser i prøveperioden. Brugeren indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Overdragelse

Roger har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Brugeren til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Brugeren accepterer, at Roger er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Brugerens data.

Roger's ansvar

Roger fraskriver sig ethvert ansvar for Brugerens brug af Applikationen i prøveperioden, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Roger er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. Roger kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger.

Tilsvarende kan Roger ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Brugeren at føre bevis for, at et af Brugeren lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

Roger er uden nogen form for ansvar for forretningsforholdet mellem Brugeren og dennes kreditorer og leverandører. Roger tager ikke ansvar for regninger betalt for sent grundet Roger's platform, men opstår der en forsinket betaling, bedes du som Bruger kontakte Roger omgående. Hvis Roger er skyld i forsinket betaling, er det kundens ansvar at betale rykkergebyret, og Roger kan ikke gøres ansvarlig for betaling af dette gebyr.

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Roger's samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Brugerens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden. Brugeren påtager sig at friholde Roger for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Brugerens brug af Applikationen.

Brugeren accepterer at skadesløsholde Roger mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Brugerens brug af Applikationen.

Datasikkerhed

Roger har truffet fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Roger giver på Brugerens anmodning – og mod betaling af Roger's til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Brugeren kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi indsamler visse oplysninger om dig og din virksomhed for at kunne tilbyde denne service. Vi henviser til vores Privatlivspolitik for nærmere beskrivelse af, hvordan dine persondata bliver behandlet.

Ændring af betingelser

Roger er berettiget til at ændre disse Betingelser i enhver henseende. De til enhver tid gældende Betingelser vil være tilgængelige på Roger's hjemmeside.

Brug af Applikationen efter en ændring af disse Betingelser udgør en accept af sådanne ændrede Betingelser. Det er Brugerens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Betingelser.

Tvister

Disse Betingelser er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Betingelser, skal anlægges ved Byretten i København.